دعوی نفقه علیه پدر شوهر در صورت وفات زوج

در این صورت زن نمی تواند برای نفقه حال خود ادعایی داشته باشد زیرا مطابق ماده 1110 قانون مدنی در عده وفات حق نفقه ندارد و پس از وفات زوج نفقه زن قطع شده و در این جا پدر زوج نیز تکلیفی ندارد.

ولی اگر زن برای دریافت نفقه گذشته خود اقدام کند مطابق ماده 1206 قانون مدنی و هم چنین موازین فقهی نفقه گذشته جز مطالبات زوجه و جزء دیون زوج است و بعد از وفات زوج ، زوجه می توانند همانند بقیه دیون زوج در اصل ترکه ، نفقه ی گذشته خود را در خواست کند .

در این صورت زوجه می تواند این دعوی را به طرفیت پدر شوهر اصالتاً به عنوان وارث و یا از طرف صفار به عنوان ولایت اقامه کند و در صورت وجود ترکه ،همچنین پدر شوهر خود مسئول نفقه ی فرزندان میباشد.

می توان گفت طبق ماده 1199 قانون مدنی جد پدری مکلف به پرداخت نفقه ی نوه های خود است.

البته در صورتی می توان جد پدری را مکلف دانست که متمکن از دادن نفقه باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share