نفقه اقارب و تفاوت­ های آن با نفقه زوجه

img-news: 
summery-news: 

منظور از نفقه اقارب نفقه ، فرزندان و بستگان نسبی است که مطابق ماده 1204 ( نفقه اقارب عبارت است از مسکن ، البسه و غذا و اثاث البیت به‌قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق) در ماده 1204 ق.م نیز تعریف مشخصه و جامعی از نفقه اقارب داده نشده است و صرفاً به بیان چند نمونه از نیازمندی‌های زندگی اکتفا شده که بر اساس دکترین حقوقی این عبارت جنبه انحصاری نداشته و از باب تمثیل در ماده مذبور عنوان گردیده است

body-news: 

نفقه اقارب

منظور از نفقه اقارب نفقه ، فرزندان و بستگان نسبی است که مطابق ماده 1204 ( نفقه اقارب عبارت است از مسکن ، البسه و غذا و اثاث البیت به‌قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق) در ماده 1204 ق.م نیز تعریف مشخصه و جامعی از نفقه اقارب داده نشده است و صرفاً به بیان چند نمونه از نیازمندی‌های زندگی اکتفا شده که بر اساس دکترین حقوقی این عبارت جنبه انحصاری نداشته و از باب تمثیل در ماده مذبور عنوان گردیده است

بر اساس ماده (1199)ق.م (نفقه اولاد بر عهده پدر پس از خدمت پدر یا قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده مادر است . هرگاه مادر هم زنده یا قدرت به انفاق نداشته باشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب نفقه است ، و اگرچند نفر از اجداد و جدات مذبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشد نفقه را باید حیث مساوی تادیه کنند” بر اساس قانون مدنی نفقه گذشته اقارب دارای ضمانت اجرا نبوده و اصطاحا جز دیون طبیعی محسوب می‌گردد.بنابراین برای پرداخت آن نمی‌توان کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست تعقیب قانون نمود ، همچنین چنانچه نفقه پرداخت نشود. نمی­توان نفقه پرداخت‌نشده را استرداد نمود.

تفاوت­ های نفقه زوجه با اقارب

  1. 1: یکجانب بودن پرداخت زوجه : برا اساس قانون مدنی پرداخت نفقه همیشه از سوی زوج به زوجه تعلق می­گردد اما در پرداخت نفقه اقارب تکلیف متقابل وجود دارد. یعنی چنانچه پدر فقر باشد پرداخت نفقه به عهده پسر است.و متقابل چنانچه پسر فقر باشد پرداخت نفقه بر عهده پدر غنی می­باشد.
  2. 2:تفاوت تأثیر دار بودن در پرداخت زوجه و اقارب : بر اساس مدول ماده (1198)(1197)ق.م زوجه در صورت وجود تمکن مالی یا عدم وجود آن ملزوم به پرداخت نفقه به زوجه است در حالی برای نفقه اقارب شرط تمکن مالی مرز انفاق دهند وجود دارد.
  3. 3:تفاوت در مطالبه گذشته :همان‌طور که پیش از این توضیح داده‌شده مستند به ماده 1206 ق.م زوجه می­تواند برای مطالبه نفقه گذشته خود از طریق مراجعه قضای اقدام نماید این در حالی است که اقارب بابت نفقه گذشته خود چنین حقی ندارد.
  4. 4:تفاوت در میزان پرداخت نفقه : بر اساس ماده (1107)ق.م میزان نفقه زوجه می­بایست متناسب با وضیعت زن در نظر گرفته شود این در حالی است که بر اساس 1204 ق.م نفقه اقارب در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق محسنِ خواهد شد.
  5. حق تقدم نفقه زوجه : بر اساس ماده 12 قانون حمایت خانواده تبصره 2 این ماده می­گوید نفقه زوجه و اولاد و سایر دیون مقدم است و در مورد دیون ممتاز قرار می‌گردد گرچه لازم به ذکر است که نسبت به دیونی که دارای وثیقه می‌باشد چنین برتری ندارد . و تبصره 12 منصرف از دینی است که دارای وثیقه عینی می­باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
کارشناس ارشد حقوق سرکار خانم نعیمه میرزایی

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share