ابلاغ به وکیل

در ارتباط با این موضوع که اگر شخصی وکیل داشته باشد ابلاغیه دادگاه باید به وکیل ابلاغ شود و یا موکل توضیح مختصری خواهیم داد . 

بنا به نظر اکثریت حقوقدانان اگر شخصی وکیل داشته باشد دادگاه فقط موظف است وکیل را به دادرسی دعوت کند و اگر نیاز به وجود موکل باشد از وظایف وکیل است که موکل را آگاه کند لذا دادگاه با توجه به وجود وکیل تکلیفی به ارسال اخطاریه برای موکل ندارد  مگر این که برای سوگند و یا اموری شبیه به آن به وجود موکل نیاز باشد.

اما اقلیت بر این باورند که اصحاب دعوا اصیل محسوب شده و هر زمان که وکیل به دادرسی دعوت شود حضور اصحاب دعوا نیز الزامی است و اما کمیسیون نشست قضایی مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی معتقد است که اگر هر کدام از اصحاب دعوا وکیل داشته باشند ابلاغیه قانونی باید به وکیل ابلاغ شود و اگر ابلاغیه به موکلی ابلاغ شود که دارای وکیل است و وکیل مربوطه دعوت نشود این مورد از موارد تجدید جلسه دادرسی خواهد بود.

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل  ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱
واحد تحریریه گروه وکلای دادیار

 

Share