شرایط صحت داوری

 1. طرفین اختلاف، باید اهلیت داشته باشند. البته ذکر این نکته لازم است که برای ارجاع اختلاف به داوری، لازم نیست که طرفین اهلیت اقامه هر نوع دعوایی را داشته باشند. بلکه صرفا اهلیت برای همان دعوایی که قرار است به داوری ارجاع شود، کافی است. به عنوان مثال، سفیه امور غیر مالی خود را می تواند به داور ارجاع کند.  
 2. دعوایی که به داوری ارجاع می شود، از دعاوی که برای داوری ممنوع هستند، نباشد. مانند دعاوی عمومی، ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب و غیره.
 3. در موافقت نامه داوری ( نه شرط داوری) موضوع اختلاف باید مشخص باشد مدت آن و همچنین مشخصات طرفین هم باید مشخص باشد.
 4. برای داور هم اهلیت استیفا نیاز است و وی نباید از داوری ممنوع باشد.

ممنوعیت از داوری

ممنوعیت از داوری ممکن است به دو صورت باشد:

الف) مطلق:

در مورد اشخاصی است که در هیچ نوع دعوایی نمی توانند داور شوند (حتی با وجود تراضی طرفین) و شامل اشخاص زیر می شود:

 1. اشخاص فاقد اهلیت:
  البته کافی است برای دعوایی که قرار است در آن داور باشند اهلیت داشته باشند‌.
 2.  اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند. ( این مورد در برخی از احکام کیفری مطرح می شود.)
  و یا در مورد داوری که بر اساس ماده ۴۷۳ بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود و یا استعفا دهد و یا رای ندهد که در این موارد شخص تا پنج سال حق داوری ندارد.
 3. کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در دستگاه قضایی.

ب) نسبی:

شامل افراد زیر است:

 1. اشخاص خارجی
 2. وزرا یا نمایندگان مجلس ( در مواردی که طرف اختلاف، دولتی و یا شهرداری است.)
 3. اشخاصی که اصولاً نمی توان به عنوان داور در نظر گرفت مگر با تراضی طرفین و شامل اشخاص زیر است:
 • - اشخاص زیر ۲۵ سال
 • - افراد ذی نفع در دعوا
 • - افراد دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم
 • - قیم یا وکیل یا کفیل یا مباشر هر یک از طرفین
 • - همسر
 • - افراد دارای قرابت نسبی یا سببی همسر طرف تا درجه دوم از طبقه سوم
 • - وارث
 • - کارمند دولت در حوزه مأموریتش

سرکار خانم فاطمه آگهی کارشناس ارشد حقوقی
مشاوره حقوقی تلفنی با 44000407-021

Share