آثار داوری چیست؟

اصل نسبی بودن قراردادها

توافق داوری فقط نسبت به اشخاصی که آنرا تنظیم کرده‌اند معتبر است نه اشخاص ثالث قرارداد.

داوری عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را یک طرفه به هم بزنند.

البته تفاوت های دیگری هم با عقد لازم دارد:

قرارداد داوری پس از فوت و حجر طرفین قرارداد از بین می‌رود و نسبت به وراث آنها اثری ندارد.

-  اگر پس از تنظیم قرارداد داوری موضوع قرارداد اصلی به شخص دیگری واگذار شود، قرارداد اصلی نسبت به منتقل الیه موثر است.

- شخص ثالثی که به دادرسی جلب می شود و یا به عنوان ثالث وارد دعوا می شود، می تواند با طرفین اصلی راجع به داوری و تعیین داور تراضی کند و اگر موافقت ای بین آنها حاصل نشد به دعوای ثالث به طور مستقل رسیدگی می‌شود.

موافقتنامه داوری، طرفین را ملزم به ارجاع امر به داوری می‌کند. ولی اگر داوری را معین