قرارداد پیش فروش ساختمان

قرارداد پیش فروش ساختمان را همان قولنامه می توان تلقی نمود که به دلیل حاضر نبودن مبیع (کالا) بین مشتری و بایع بسته می شود و تمامی قوانین و مقررات در خصوص سایر قرار داد ها مشمول قرارداد پیش فروش ساختمان نیز می گردد.

قرارداد مذکور باید از طریق تنظیم سند و در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد و همچنین خلاصه ی قرارداد حاصل باید به اداره  ثبت محل تنظیم سند ارسال شود.

اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان کند عمل وی نوعی جرم محسوب می گردد و مرتکب به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به مقدار دو تا چهر برابر و جه و اموال دریافت شده محکوم می گردد

مشاوران املاک نمی توانند قرارداد پیش فروش تنظیم نمایند بلکه آنان موظف اند پس از انجام توافقات جهت پیش فروش ساختمان مربوطه طرفین قرارداد را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.

بنابراین اگر مشاوران املاک در جهت تنظیم سند پیش فروش اقدام نمایند عمل آنان جرم بوده و تا مدت معین تعلیق و در صورت تکرار پروانه کسب آنها باطل می گردد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل قراردادها ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱

Share