چک کیفری/ چک حقوقی

شکایت کیفری شامل چه نوع چک هایی نمی شود؟

شکایت در خصوص چک گاه عنوان کیفری به خود می گیرد گاه عنوان حقوقی.

برخی از چک ها هستند که شکایت از آنها عنوان کیفری به خود نمی گیرند از جمله:

  1. چک بدون امضا
  2. چک بدون تاریخ
  3. چک وعده دار(دارای سر رسید)
  4. چکی که در خصوص معاملات نامشروع صادر شده اند
  5. چک بابت تضمین

حال در خصوص چک بلا محل در برخی موارد شکایت از آن عنوان کیفری به خود نمی گیرد مانند زمانی که صادر کننده ی آن وجه و خسارت آن چک را بپردازد که در این زمان است که رسیدگی کیفری متوقف می شود.

شکایت کیفری چک فقط علیه صادر کننده ی آن اعمال می شود نه ظهر نویس و ضامن.

در صورتی که چک به نمایندگی از شخص اصیلی صادر شود شکایت کیفری علیه آن نماینده اعمال می گردد .

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل وصول مطالبات 44000407-021

Share