دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی

summery-srv-ho: 

یکی از مرسوم ترین دعاوی موجود در جامعه امروزی دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی است زیرا امروزه با بالا رفتن روند سریع قیمت ها معمولا فروشنده ها از انجام تعهدات خود برای تنظیم سند رسمی خودداری میکنند. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی مالی است .این امر در مورد تجدید نظر خواهی در هزینه ابطال تمبر اثر گزار میباشد

body-srv-ho: 

طرفین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

خواهان این پرونده، خریدار ملک است و خوانده، فروشنده( مالک اصلی) است. در صورت فوت مالک، این پرونده علیه ورثه وی قابل طرح است.

مرجع صالح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

پرونده الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود.

شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

 1. در قولنامه و یا مبایعه نامه، معمولا تاریخ و مکان معینی (دفترخانه) جهت تنظیم سند ذکر می گردد.
  البته در صورتی که چنین موردی تعیین نشده باشد، می توان با ارسال اظهارنامه، موعد و مکان تنظیم سند را مشخص نمود.
 2. برای طرح پرونده الزام به تنظیم سند رسمی، گواهی عدم حضور و یا اظهارنامه مرتبطی باید وجود داشته باشد.
  در صورت اخذ گواهی عدم حضور می توان خسارت های قراردادی را نیز از زمان صدور گواهی عدم حضور مطالبه کرد.
 3. از مقدمات طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مدارکی چون پایان کار، گواهی عدم خلافی از شهرداری و غیره لازم است.
  در صورت تقاضای خواهان، می توان خوانده را ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک، ملزم به اخذ پایان کار، گواهی عدم خلافی و اخذ مفاصا حساب مالیاتی نمود.
 4. ملکی که نسبت به آن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح است، باید سابقه ثبتی داشته باشد.

اگراین ملک سابقه ثبتی نداشته باشد ، بحث الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نیست.

اگر مورد معامله از مواردی باشد که صرفا با سند عادی معامله می شوند و پرونده الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن مطرح شود، قرار رد دعوا مطرح می شود.

اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی ملک

پس از صدور حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی به نفع خریدار، اجرائیه ای صادر شده و به فروشنده ابلاغ می شود که نسبت به تنظیم سند اقدام نماید.

نحوه انجام کار به این صورت است که به وی ابلاغ می شود که ظرف 10 روز در دفترخانه حاضر شده و ملک را به نام محکوم علیه نماید. و اگر فروشنده اقدام به تنظیم سند ننمود ، نماینده دادگاه راسا در دفترخانه نسبت به امضا از طرف فروشنده اقدام می کند.

بر اساس ماده 145 قانون اجرای احکام :

هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود ، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می نماید.

نکات:

 1. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با دعوای الزام به تحویل مبیع فرق دارد و می توان هر دو را مطرح نمود.
 2. مطالبی که در این مقاله ذکر شده در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک است. اما ممکن است در دعاوی دیگری نیز مانند الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نیز مطرح شود.
 3. در صورتی که دعوای الزام به تنظیم سند در مورد ملکی که در بازداشت است مطرح شود، این دعوا رد می شود.
 4. معمولا در مبایعه نامه ها، وجه التزام و خسارت نیز تعیین شده است که این موارد نیز قابل طرح است.
 5. در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان می تواند صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک مورد دعوا را تقاضا نماید.
 6. اگر پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی به هر دلیلی امکان تنظیم سند وجود نداشته باشد، خریدار می تواند معامله را فسخ نماید. 
 7. ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک می توان الزام به انتقال توابع مبیع همچون پارکینگ را نیز مطالبه کرد. 
 8. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی، در ابتدای رسیدگی اقدام به استعلام از اداره ثبت در خصوص آخرین وضعیت ثبتی ملک می نماید.

کارشناس ارشد سرکار خانم فاطمه آگهی
مشاوره حقوقی با وکیل ملکی 44000407-021

Share