نفقه فرزندان

به فرزندان نیز نفقه تعلق می گیرد  ماده 1199 قانون مدنی در این خصوص اذعان دارد:

نفقه اولاد بر عهده ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت وی به انفاق به عهده ی جد پدری است با رعایت الاقرب فلاقرب.

در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده ی مادر است.

هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فلاقرب به عهده ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.

مطابق ماده ی مذکور نفقه اولاد بر عهده ی این اشخاص است:

  1. پدر
  2. جد پدری: اگر پدر در قید حیات نبود یا توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد پرداخت نفقه بر عهده ی پدر پدر می باشد.
    در صورت در قید حیات بودن پدر پدر و هم پدر بزرگ پدر پرداخت نفقه بر عهده ی پدر پدر است اگر پدر پدر شرایط پرداخت نفقه را نداشت به عهده ی پدر بزرگ پدر است.
  3. در صورت نبود اجداد پدری مطابق قول مذکور نفقه بر عهده ی مادر اولاد می باشد.
  4. اگر مادر فوت کرده باشد پدر مادر ، مادر و مادر پدر ملزم به پرداخت نفقه هستند اگر تنها یکی از آنها زنده بود ملزم به پرداخت تمام نفقه است اما اگر 2 تا 3 نفر از این افراد در قید حیات بودن میزان پرداخت نفقه به تساوی میانشان تقسیم می گردد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share