مستثنیات دین

در ادامه توضیح مباحث حقوقی شایع امروز به بحث مستثنیات دین می پردازیم لازم است که ابتدا مقدماتی گفته شود.

محکوم علیه شخصی است که با حکم دادگاه، محکوم به پرداخت وجه یا مالی می شود. (اصطلاحا به این مال محکوم به گفته می شود.)  اگر محکوم علیه نسبت به پرداخت اقدام ننماید، طلبکار که به او محکوم له نیز گفته می شود، حق دارد از اموال محکوم علیه طلب خود را وصول کند. البته قانون گذار در این مورد محدودیتی در نظر گرفته و آن این است که محکوم له نمی تواند اقدام به وصول طلب خود از مستثنیات دین نماید.

بنابراین مستثنیات دین اموال غیرقابل توقیف بدهکار است. که مصادیق آن را در قوانین مختلفی مثل قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ، قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، می توانید مطالعه کنید. و نکات مربوط به برخی از این موارد هم در ادامه ذکر می گردد.

  1. منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه باشد. منزل محکوم علیهی که بیش از یکی باشد و یا این که مسکن او از نظر عرف مازاد بر شأن وی باشد، قابل توقیف است. برای این که این منزل به عنوان مستثنیات دین در نظر گرفته شود، سکونت در آن لازم است.
  2. اثاثیه زندگی که برای رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
  3. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
  4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها
  5. وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه‌وران، كشاورزان و اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم‌علیه و افراد تحت تكفل او
  6. تلفن مورد نیاز مدیون
  7. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد. که در عرف به آن پول پیش گفته می شود.
  • چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.
  • در مورد ماشین، تنها تاكسی كه وسیله رسمی امرار معاش است، قابل توقیف نیست.
  • وصول مهریه از مستثنیات دین ممکن نیست.

کارشناس ارشد سرکار خانم فاطه آگهی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share