نفقه زن پس از مرگ شوهر

چگونگی محاسبه نفقه ایام وفات

عده ی وفات برای زوجه 4 ماه و 10روز می باشد. در صورت باردار بودن زوجه پرداخت نفقه تا پایان وضع حمل وی ادامه دارد.

عده ی وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط براینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود(ماده 1154قانون مدنی).

در خصوص محاسبه ی نفقه ی عده وفات ، کارشناس پس از دستور از طرف دادگاه و یا مدیر تصفیه به عنوان نمایندگی رسیدگی به امور مالی یا فردی به عنوان امین از طرف دادگاه تعیین می شود و پس از انحصار وراثت از اموال متوفی به عمل می آید.

در خصوص پرداخت نفقه ی ایام وفات معیار هایی را در نظر می گیرند همانند :چند ماه اخر قبل از فوت را در نظر می گیرند  و میانگین آن را به عنوان نفقه پرداخت می کنند. شرایط و شئونات زوجه مطابق قانون که در خصوص نفقه باید در نظر گرفته شود در خصوص نفقه ی ایام وفات نیز در نظر گرفته می شود همچنین عواملی مانند باردار بودن  هزینه های متداول درمان ، پرستار یا خدمتکار داشتن و کلیه ی امور و شرایطی که مطابق قانون 1107 قانون مدنی تحت عنوان نفقه در نظر گرفته شده است باید مشمول حال زوجه گردد همچنین وضعیت دارایی متوفی هم بر خلاف قانون پرداخت نفقه که در صورت حیات زوج است که دال بر این موضوع می باشد:

تمکن مالی داشتن یا نداشتن مرد در پرداخت نفقه مورد توجه قرار نمی گیرد اما در مورد مذکور وضعیت مالی متوفی در نظر گرفته می شود.

نفقه ی ایام وفات همانند نفقه در ایام حیات جزء دیون ممتازه به شمار می آید بدین معنی که نسبت به سایر دیون الویت دارد و باید محاسبه و پرداخت شود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share