وکالت زن در طلاق

شوهر می تواند ضمن عقد به زن برای طلاق وکالت دهد و این شرط طبق قانون و فقه صحیح و معتبر است.

در واقع وکالت در طلاق به نوعی از شروط ضمن عقد است و زن می تواند این شرط را در ضمن عقد خود ذکر کند.

ماده ی 1119 قانون مدنی در این خصوص اذعان می دارد:

طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد  نباشد در ضمن عقد ازدواج  بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات سوء قصد کند یا سوء رفتار نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود و زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

البته نکته ای که در این جا لازم به ذکر است این می باشد که اگر وکالت عام باشد به این صورت که شرط شود زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هروقت خواست خود را مطلقه کند این وکالت کاملا صحیح است و شوهر به همسر خود وکالت عام و مطلق داده است و در اینگونه وکالت عام و مطلق دیگر نیازی به ادله ی مذکور در قانون فوق الذکر نمی باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share