اجبار شوهر به طلاق

مسئله ی مورد نظر در اینجا  این است که آیا می توان شوهر را مجبور به طلاق نمود؟

در این خصوص  باید گفت در شرایطی که زن درخواست طلاق کند کند در مواردی که در ماده ی 1129 قانون مدنی:

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجر شوهر از دادن نفقه.

و همچنین ماده ی 1130 قانون مذکور در موارد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتیکه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجییت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

بنا بر این در صورت موارد یاد شده در مواد یاد شده می توان شوهر را مجبور به طلاق نمود. و نکته ی قابل توجه این است که در شرایطی که قانون برای زن مشخص کرده که می تواند در خواست طلاق دهد از قبیل عسر و حرج و ...  مرد اجازه ی رجوع به طلاق را ندارد.

 که این امر، امری بسیار صحیح و بجاست چرا که زمانی که شرایط زندگی مشترک برای زن  دیگر مقدور نباشد و وی در خواست طلاق دهد و پس از طی مراحل قانونی مرد از طلاق رجوع کند و به زندگی مشترک برگردد به هیچ عنوان صحیح نمی باشد. که البته این طلاق جز طلاق های بائن نیست و این مورد مذکور تفسیری از قوانین است.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share