اجبار به ازدواج

با توجه به ماده 1035 ق.م حتماً باید عقد نکاح صورت گیرد تا اثرات مرتبط با آن ظاهر گردد و صرف وعده و وعید و تعهد به زناشویی الزام آور نمی باشد.

البته برخی از حقوقدانان از جمله دکتر حسن امامی خلاف این امر آورده اند اما آنچه را که قانون به آن پرداخته این است که :

هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می توانند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی تواند او را مجبور به ازدواج کند .

در این میان صحبت از مطالبه ی خسارت در زمانی است که تعهد به زناشویی نموده باشد و وجه التزامی برای تخلف از آن شرط شده باشد که در این قانون و تفسیر آن آمده که مفاد آن نافذ نیست و نمی توان به دلیل تخلف متعهد از او وجه التزام گرفت ،زیرا این پول و وجه خسارت عدم انجام تعهد و وسیله ی غیر مستقیم اجبار به نکاح در این ماده منع شده است .

در نهایت این ماده به چند چیز امر می کند:

  1. وعده ی ازدواج باعث رابطه زناشویی نمی شود .
  2. در این زمان می توان از مهریه صحبت کرد ولی از آن چیزی پرداخت نمی شود .
  3. اجبار به ازدواج در کار نیست .
  4. صرف امتناع از ازدواج مطالبه ی خسارت به بار نمی آورد .

کارشناس ارشد فقه و حقوق مجید شفیعی نسب
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share