اثبات رابطه زوجیت

یکی از راه های اثبات نسب مشروع اثبات رابطه ی زوجیت بین پدر و مادر طفل است.اثبات رابطه ی زوجیت با هرکدام از ادله ی اثبات دعوا سوگند اقرار و ... امکان پذیر است.

در قوانین ایران وجود رابطه ی زوجیت در زمان انعقاد نطفه شرط نسب مشروع تلقی می شود.

پس بنابر این اگر بر اثر ربطه ی جنسی که زن و مرد در آن پیوند زناشویی ندارند نطفه ی طفلی منعقد گردد .

نسب آن طفل مشروعیت ندارد هرچند که طفل پس از آنکه زوجین بایکدیگ ازدواج کنند به دنیا بیاید.

ماده ی 1167 قانون مدنی اذعان دارد طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی باشد.

بنابراین با نظر به این قانون و  نظر فقها که اگر در زملن انعقاد نطفه زن و مرد رابطه ی زوجیت نداشته باشند فرزندشان نا مشروع تلقی می شود.

بنابراین رابطه ی جنسی نا مشروع بین زن و مرد قبل از نکاح زنا محسوب می شود و فزند ماولد ناشی از زنا محسوب می شود و نسب مشروع ندارد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل خانواده 44000407-021

Share