اثبات رابطه زوجیت

یکی از راههای اثبات نسب مجاز بودن اثبات رابطهی زوجیت بین پدر و مادر و اطفال است. معیشت رابطه زوجیت با هرکدام از موارد اثبات تقاضا میتواند ادای احترام و ... باشد.

در قوانین ایران، رابطهی زوجیت در زمان انقطع نطفه شرط نسب مشروع تلقی می شود.

پس پس این اگر بر روی اثر ربطه ی جنس که زن و مرد در آن پیوند زناشویی ندارند، فریزر می شود.

از آنجایی که پس از آنکه زوجین ازدواج می کنند، به دنیا می آیند.

ماده 1167 قانون مدنی اذاان ازدواج متولد شده از زنا ملاهق به زنی نیست.

به نظر می رسد با توجه به این قانون و نظر فقها که اگر فرزند خود را در رابطه با همسرم ندیده باشند، فرزندشان غیرقانونی است.

بنابراین رابطه جنسی جنسی ناخوشایند بین زن و مرد قبل از ازدواج به رسمیت شناخته می شود و ازدواج موقت ناشی از زنا محسوب می شود و نسبی ندارد.

واحد تحریریه گروه متهمین دادیار مشاور
حقوقی رایگان با وکیل خانواده 44335358-021

 

Share