ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

ضمانت اجرای مدنی (حقوقی)

بر اساس ماده (1111)ق.م « زن می­تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». بنابراین زن می­تواند با مراجعه به محاکم حقوقی نسبت به الزام زوج به پرداخت نفقه مستند به ماده ذکرشده اقدام نموده و به جهت تادیه دیون حاصل از عدم پرداخت نفقه مطابق موازین قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید.

ضمانت اجرای کیفری

بر اساس ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 هرکسی با داشتن استطاعت مالی نفقه زوجه خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه6 محکوم می­شود.تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می­شود.

تبصره: امتناع از پرداخت نفقه زوج ه­ای که به‌موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است بر همین مبنا و با عنایت به مدلول ماده مزبور درمیابیم عدم پرداخت نفقه دارای ضمانت اجرای کیفری تعزیر درجه 6 بوده و همچنین جرمی قابل‌گذشت است یعنی چنانچه خواهان گذشت نماید در هر مرحله از دادرسی تعقیب متشاکی موقوف خواهد شد.

نهایت ازآنجاکه دادخواست  “ الزام به پرداخت نفقه “ (دادخواست حقوقی) و هم‌چنین متعاقب آن دادخواست طاق حاصل از عدم پرداخت نفقه و همین‌طور شکایت عدم پرداخت نفقه “ شکایت کیفری “ دارای پیچیدگی­ های فراوانی است.

لذا پیشنهاد میشود حتماً با مشاوران مجرب یا از طریق وکیل دادگستری حقوقی 44000407-021 در خصوص عدم پرداختن نفقه و احقاق حق خود مشورت شود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی  وکیل خانواده 44000407-021

Share