اجازه پدر در ازدواج

 اجازه پدر در ازدواج دختر

 • دختر بالغ: دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، برای ازدواج به اجازه پدر نیاز دارد.
 • دختر غیربالغ: ازدواج دختر 13 سال با رعایت مصالح او با اذن ولی و تشخیص دادگاه است.

اجازه پدر در ازدواج پسر

 • پسر بالغ: نیازی به اجازه پدر ندارد.
 • پسر غیربالغ: ازدواج پسر 15 سال باید با رعایت مصلحت او با اذن ولی و تشخیص دادگاه باشد.

بر اساس ماده 1043 قانون مدنی، نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

فردی که اجازه ازدواج به عهده اوست

اجازه ازدواج تنها بر عهده پدر و جد پدری است و شامل قیم، مادر و وصی نیست.

پرسش و پاسخ در خصوص اجازه پدر در ازدواج

 1. اگر پدر یا جد پدری محجور باشند یا فوت کرده باشند، یا در محل حاضر نباشند و نتوان از آن ها اجازه گرفت، برای ازدواج از چه کسی باید اجازه گرفت؟ هیچ کس
 2. اگر ولی بدون عذر موجه از دادن اجازه برای نکاح دختر باکره امتناع کند، چه می توان کرد؟
  بر اساس ماده 1043، می توان به دادگاه مراجعه کرده و با اجازه دادگاه اقدام کرد.
 3. اگر ولی اجازه ازدواج بدهد آیا رجوع از آن ممکن است؟
 4. تا قبل از انجام شدن نکاح قابل رجوع است. و بعد از آن ممکن نیست.
  آیا اگر بکارت دختری به صورت غیرمشروع از بین برود، ولایت پدر او در ازدواج همچنان پابرجاست؟ خیر
 5. اگر دختری بدون اجازه پدر ازدواج کند، پدر چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ باید ثابت کند که ازدواج بدون اذن او اتفاق افتاده و در غیر این صورت غیرنافذ است.
 6. اگر غیربالغ با اذن ولی اما بدون تصویب دادگاه ازدواج کند، چه ضمانت اجرایی دارد.
  عقد غیرنافذ است و با تنفیذ دادگاه یا خود زوجین بعد از رسیدن به سن بلوغ نیاز دارد.
 7. مواردی که ولایت پدر و جد پدری را معلق می کند کدام است؟
  نقص در کمال رشد، جنون، مستی، اغما، کفر، احرام ولایت را معلق می کند.

کارشناس ارشد حقوقی سرکار خانم فاطمه آگهی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share