حق نحله

مفهوم نحله بخشش است و  در صورتی به زن تعلق می گیرد که شرایط به گونه ای باشد که اجرت المثل مشمول زن نگردد

زمانی نحله به زن تعلق می گیرد که طلاق از سوی مرد باشد و همچنین این طلاق به دلیل عدم تمکین زن و ... نباشد.

مطابق بند الف و ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:

  • الف. چناچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده ی وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای نجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید
  • ب. در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه ی شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می نماید.
    معنای عدم قصد تبرع در ماده ی فوق اینست که مثلا زوجه کار را برای بخشش و بی مزد انجام نداده باشد چراکه اگرزنی بگوید فلان کار را  به دلیل میل شخصی خودم و بدون اینکه مزدی بخواهم انجام می دهم امر مذکور دیگر شامل اجرت المثل  نمی شود.
    دادگاه با توجه به وضعیت مالی مرد و زحماتی که زن در طول ایام زندگانی خود متحمل شده است میزان نحله را تعیین می کند.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share