چگونگی مطالبه مهریه زوجه از وراث

هنگامی که زنی در خواست طلب مهریه ی خود را از اموال شوهرش که فوت شده است نماید باید دعوایی به طرفیت وراث متوفی اقامه نماید.

اگر زوجه فوت شود و مهریه اش وجه رایج باشد و آن را مطالبه نکرده باشد، مهریه اش نیز همانند سایر اموال وی به ورثه اش می رسد همچنین قانون ارث در این زمینه اذعان دارد اصل طلب زوجه بابت مهریه وراث انتقال خواهد یافت.

در صورت ازدیاد ورثه هرکدام از آنها نسبت به سهم الارث خود می تواند از ماترک او مهریه را مطالبه نماید.

لازم به ذکر است که ورثه می توانند تنها مبلغی که در سند ازدواج ذکر شده است را در یافت کنند و نمی توانند خواهان مهریه متوفی به نرخ روز باشند.

مهریه بر عهده ی زوج است اما گاه پدر یا مادر وی پرداخت مهریه را تعهد می کنند بنابر این اگر زمانی زوج معسر باشد و اعسارش برای دادگاه احراز شود شخصی که(پدر یا مادر) مهریه را تعهد نموده ملزم به پرداخت آن می شود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

 

Share