مهریه زن پس از فوت همسر

مطابق قانون زن می تواند پس از فوت همسرش مهریه خود را نیز پیدا کند

وجود سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که به چه شکل زن می تواند این کار را انجام دهد؟ و در صورت گرفتن مهریه اش سهم الارثش چه می شود؟

نکته در این است که مهریه زن جز دیونی است که بر همیشه و در همه حال بر ذمه مرد است و هرگز بری نه در زمان حیاتش و همچنین حتی اگر از دنیا رفته باشد، در این صورت از ماترک وی به هر مقدار که مهریه زن برداشته می شود و به آن زن اعطا خواهد شد حتی اگر شوهرش وصیت نمی شود.

و م، خصوص مسئله خارج. song دوم .. :: که آیا بعد از ظهر برداشتن مهریه آش از ظهر ماترک همسرش ارث هم به أو می رسد باید گفت بلی زن می تواند قبل از ظهر تقسیم ارث مهریه خود را از ظهر اموال همسرش درخواست نماید وبلاگ اگر مهریه پول است نقد باشد از ظهر زمان فوت همسر محاسبه و به نرخ روز پرداخت می شود و این مقدار کاملا جدا از یک هشتم ارث است و ارث و باید به او تقدیم شود.

واحد تحریریه گروه متهمین دادیار مشاور
حقوقی رایگان با وکیل خانواده 44335358-021

Share