مهریه زن پس از فوت همسر

مطابق قانون زن می تواند پس از فوت همسرش مهریه خود را نیز در یافت کند

حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که به چه شکل زن می تواند این کار را انجام دهد ؟ و در صورت گرفتن مهریه اش سهم  الارثش چه می شود؟

نکته در این جاست که مهریه زن جز دیونی می باشد که بر همیشه و در همه حال بر ذمه ی مرد است و هیچگاه بری نمی شود چه در  زمان حیاتش و همچنین حتی اگر از دنیا رفته باشد که در این صورت از ماترک وی به هر مقداری که مهریه زن است برداشته می شود و به آن زن تعلق خواهد گرفت حتی اگر شوهرش وصیت نکرده باشد.

و در خصوص مسئله ی دوم که آیا بعد از برداشتن مهریه اش از ماترک همسرش ارث هم به او می رسد باید  گفت بلی زن می تواند قبل از تقسیم ارث مهریه خود را از اموال همسرش درخواست نماید اگر مهریه پول نقد باشد از زمان فوت همسر محاسبه  و به نرخ روز پرداخت می شود و این مقدار کاملا جدای از  یک هشتم ارثش می باشد و ارثش هم بایستی به او تعلق گیرد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱