مهریه در عقد موقت

یکی از موارد لازم در عقد موقت که در صورت نبودن آن عقد موقت باطل می شود مهریه است.

مهریه نیز همان ذکر مدت در عقد موقت از ملزومات به شمار می آید.

اگر مردی پس از عقد موقت بخواهد باقی مانده ی مدت را بذل کند دو حالت پیش می آید:

  1. اگر مرد قبل از نزدیکی اقدام به بذل مدت باقی مانده کند در این صورت مرد باید نیمی از مهریه را به زن بپردازد ماده ی 1097 قانون مدنی در این خصوص اذعان دارد:
    در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی امام مدت نگاح را ببخشد باید نصف مهریه را به زن بدهد.
  2. اگر پس از نزدیکی با بقی مدت را بذل کند مستحق کل نفقه است حال اگر مرد پس از نزدیکی با همسر خویش بخواهد مابقی مدت را بذل کند باید تمام مهریه را به همسر خویش  بپردازد.

در صورتی که زن فوت کند حتی اگر نزدیی صورت نگرفته باشد کلیه مهر زن به وراثش تعلق می گیرد(ماده 1096 ق.م)

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share