سن ازدواج در قانون

زمانی که دختر یا زن می تواند در ملاقات مردی که خالی از ممنوعیت برای ازدواج در چه زمانی است؟

قانون در این باب آورده است آن زمان بعد از بلوغ زوج است.

ماده 1041 قانون مدنی بودن قبل از بلوغ را ممنوع دانسته و سن بلوغ چه سالی است باز محل گفتگو است.

در فقه سن بلوغ 9 سال تمام قمری ذکر کرده اند و برای پسران 15 سال تمام قمری است که به تاریخ شمسی دختران 8 سال و 8 ماه و 20 روز و در پسران می شود تقریبا 14 سال و 6 ماه و 12 روز شمسی که در این مطلب در بین برخی از فقها اختلاف نظر است چرا که برخی از آنها تا 10 سالگی دختران و بعضی دیگر 13 ساله را به رسمیت شناختند که این سن بلوغ در رابطه با اعمال عبادی و معاملات است.

اما چه برای مواجهه با قانون در قانون آمده برای دختران بعد از سن 15 سالگی و برای مردان و پسران بعد از 18 سالگی است پس قانون برای دختر و پسر جهت مشخص بودن سن خاصی را که قبل از آن با شرایط امکان پذیر است و از آن سن به بالا تابع این قانون است.

آیا قبل از بلوغ می توان ازدواج کرد؟

طبق ماده 1041 نکا قبل از بلوغ ممنوع است اما در ادامه اعمال می شود که این اجازه با شرایطی داده می شود که شرایط آن عبارت است از:

  1.  با اجازه ولی قانونی است.
  2. رعایت مصلحت مولی علیه.

به این نوع از نکاح، نکاح به ولایت گفته می شود و در صورتی که دو شرط بالا در دو طرف وجود داشته باشد، این ممنوعیت برداشته می شود و اجازه می دهد که قانون را به زوج و زوج می دهد.
عذر در موارد ذکر شده ممکن است پیشنهاد یا تصویب شده توسط محاکم ممکن است عواقب اخراج از شرط سن (البته کمتر از یک سنی قابل اجرا).

شایان ذکر است تبصره این ماده قانونی امکان ازدواج به والیت پدر و پدر پدری است که باید مورد توجه قرار گیرد و دوم مطلب باید توجه داشته باشید نفوذ نکا صغیر مشروط به مصلحت کودک باشد.

باز در کتاب حقوق خانواده دکتر ناصر کاتوزیان آمده:

  1. فرض ضرر برای کودک در نکا وجود دارد زیرا او را از حق انتخاب مونیخ محروم می سازد.
  2. ولی قهری باید ضرورت اقدام خود را قبل از نکاح در دادگاه اثبات کند.
  3. والیته پدر و پدر پدری هم به علت نقص در کمال رشد (جنون، نوشیدنی و ...) محکوم می شود.

کارشناس ارشد فقه و حقوق مجید شفیعی نسب
مشاوره حقوقی  تلفنی رایگان با  وکیل خانواده  44335358-021

Share