تصریح در امر خواستگاری

این کلام با این معناست که خواستگاری باید به صورت صریح و بی پرده صورت گیرد و خواستگار باید کلامش صریح و واضح دلالت بر امر نکاح داشته باشد تا متحمل دیگری نداشته باشد.

مثل آنکه بگوید : من می خواهم با تو ازدواج کنم.

و یا به صورت کنایه و تعریض باشد . منظور از تعریض این است که لفظی به کار رود که اشاره به تمایل به ازدواج باشد.

مثل اینکه بگوید : چه بسا به تو رغبت دارم .

با توجه به این امر باید کسی که از او خواستگاری می شود هم جواب صریح و به همان گونه که آمد بدهد البته با توجه به اینکه زن خالی از موانع باشد که برخی از موارد آن را در زیر آورده ایم :

  1. جواز خواستگاری از زنی که خالی از نکاح وعده است
  2. حرمت و ممنوعیت خواستگاری از زن شوهر دار
  3. حرمت و ممنوعیت از زنی که توسط زوج سه طلاقه شده (توسط زوج )
  4. حرمت و ممنوعیت خواستگاری از زنی که به عللی از لعان نمی تواند ازدواج کند (توسط زوج )
  5. خواستگاری از زنی که در عده ی وفات است (تصریح ممنوع ولی تعرض جایز )

کارشناس ارشد فقه و حقوق مجید شفیعی نسب
مشاوره حقوقی  تلفنی رایگان با  وکیل خانواده  44335358-021

Share