تصریح در امر خواستگاری

این کلام بدین معناست که خواستگاری باید به صورت ظریف و بی پرده انجام شود و خواستگار باید کلام واضح و واضح نشان می دهد که مرتکب شود تا احتمال ندارد دیگر (مانند آن که می گویم من می خواهم با تو ازدواج کنم).

و یا به صورت چینی و تعریض می شود منظور از تعارض این است که لفظی به کار رود که اشاره به تمایل به ازدواج دارد مثل آن است که بگویم: (چه بسا به تو رجبت دارم)

با توجه به این امر باید کسی که از او دعگاری می شود، هم جواب درست و به همان گونه که می آید بدهد.

البته با توجه به اینکه زن خالی از مانع بودن است که برخی از موارد آن را در زیر آورده اند:

  1. جواز دعgاری از زنانی که خالی از نکاح و عده است.
  2. حرمت و ممنوعیت بخشی از زنان شوهردار
  3. حرمت و ممنوعیت زنی که توسط دو زوج سه طلاقه گرفته شده (خواستگاری توسط زوج)
  4. حرمت و ممنوعیت قتل عام از زنی که به عللی از جمله (لعان) نمی تواند ازدواج کند (خواستگاری توسط زوج)
  5. تقدیری از زنی که در اعیای وفات است (روشنایی ممنوع ولی واگذاری حق)

کارشناس ارشد فقه و حقوق مجید شفیعی نسب
مشاوره حقوقی  تلفنی رایگان با  وکیل خانواده  44335358-021

Share