حق تنبیه طفل

حق تنبیه در قانون در کنار تربیت طفل برای پدر و مادر شناخته شده است ولی از آنجا که شیوه تربیتی هر شخص با دیگران متفاوت است مناسب ترین معیار عرف است و از نظرعرف تنبیه باید به انگیزه ی تادیب باشد.

ماده 1179 قانون مدنی در این زمینه پیش بینی کرده است که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ، ولی استناد این حق نمی تواند طفل خود را خارج از محدوده عرف تادیب نماید.

نکته ایی که لازم به توضیح است این است که انگیزه ی پدر و مادراز تنبیه طفل باید به قصد تأدیب باشد و اگر به قصد انتقام جویی باشد و یا به قصد انجام عمل نامشروع باشد دادگاه می تواند پدر و مادر طفل مذبور را تعقیب و به مجازات کیفری محکوم کند.

ماده 59 قانون مجازات اسلامی در این زمینه این گونه پیش بینی کرده است که :

اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و یا حفاظت آن ها انجام شود ،مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف ،تأدیب و محافظت باشد جرم نیست.

لذا اقدامی که به منظور تأدیب انجام نشود، یا از حدود متعارف تجاوز کند جرم است.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share