چگونگی اخذ گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت و یا آنچه که در قانون امور حسبی با عنوان تصدیق انحصار وراثت بیان شده است ،به معنای درخواست نامه کتبی ای است که وراث متوفی و یا سایر اشخاص ذی نفع با مراجعه به مرجع صالح و ارائه مدارک لازم آن را تحصیل می نمایند.

درخواست گواهی انحصار ورثه،در حال حاضر ، طی دادخواستی که مشتمل بر مشخصات خواهان ، خوانده یا خواندگان ، مشخصات متوفی و آخرین محل اقامت وی می باشد تنظیم می گردد.

مرجع صالح برای تقدیم این دادخواست ، شورای حل اختلاف  آخرین محل اقامت متوفی می باشد.درخواست صدور گواهی انحصار وراثت ،یک دعوای غیر مالی محسوب می شود و هزینه ی آن برابر با هزینه دعاوی غیر مالی می باشد.

شورای حل اختلاف پس ازثبت درخواست خواهان و بررسی مدارک و مشخصات ،از جمله رو گرفت برابر با اصل شده ی شناسنامه وراث،وصیت نامه در صورت وجود ،سند نکاحیه در صورتی که همسر متوفی در قید حیات باشد،اقدام به نشر یک نوبت آگهی در روزنامه  کثیر الانتشار یا محلی می نماید.

البته در نقاطی از کشور که روزنامه بر قرار نمی باشد ،به جای آگهی روزنامه  به هزینه خواهان ،آگهی تهیه می شود و در معابر همان محل پخش و الصاق می گردد.

پس از آن که یک ماه از تاریخ نشر آگهی بگذرد، در صورتی که کسی به این درخواست اعتراض نداشته باشد، شورا مبادرت به تشکیل جلسه می نماید،در این جلسه  اسناد و مدارک خواهان را بررسی نموده و مبادرت به تنظیم گواهی نامه می نماید ، در این گواهی نامه ، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و میزان حقوق و سهم الارث هر یک از اموال و ما ترک متوفی قید می شود.

همچنین اگر اعتراضی صورت گرفته باشد،شورا جلسه ای را برای بررسی اعتراض و بررسی دلایل و مستندات معترض تشکیل داده،و در آخر مبادرت به صدور رأی می نماید. این رأی برابر با مقررات قابل تجدید نظر در دادگاه های عمومی حقوقی میباشد.

نکته قابل ذکز اینجاست که چنانچه ارزش ریالی ما ترک بیشتر از ده میلیون ریال نباشد،دادگاه بدون انتشار آگهی و تشریفات مربوطه مبادرت به رسیدگی به در خواست درخواست کننده نموده و پس از قبول تقاضا ،با ذکر نوع درخواست (کمتر از یک میلیون تومان) گواهی را صادر می نماید.

در خصوص اخذ انحصار ورثه برای روستائیان نیز، در صورتی که بهای ماترک بیش از ده میلیون ریال باشد فقط برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی الصاق خواهد شد.یک ماه پس از آن تاریخ ،شورا مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم و اصدار رأی می نماید.

رأیی که شورا مبنی بر درخواست گواهی انحصار وراثت صادر می کند قابل تجدید نظر خواهی و فرجام است .

در گواهی انحصار ورثه ، نسبتی که وارث یا ورثه با متوفی دارند، از ما ترک به نحو مشاع بیان می گردد. در صورت تقاضای وراث ، در تصدیق نامه،مرجع قضایی حصه هر یک از ورثه را تعیین می نماید.

نکته قابل ذکر آنجاست که چنانچه مال غیر منقولی (املاک) از متوفی به ارث مانده باشد  برای آنکه بخواهند آن اموال را به نام خود یا دیگران منتقل کنند بایستی مبادرت به اخذ گواهی انحصاروراثت نمایند.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل انحصار وراثت ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱

Share