ارث مرد دارای چند همسر چگونه است؟

در صورتی که زن دارای چند همسر دائمی و قانونی باشد هرکدام از آنها به صورت مساوی از آن مرد ارث می برند.

مطابق ماده ی 942 قانون مدنی در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که متعلق به زوجه است بین آنان بالسویه تقسیم می گردد.

بنا بر این اگر مردی دارای دو زن به صورت دائمی بتشد یک هشتم اموالش ما بین آنها تقسیم می شود یعنی به هرکدام از آنها یک چهارم از اموالش به ارث می رسد.

اگر هرکدام از زن ها دارای فرزند باشند و زن دیگر دارای فرزند نباشد آن زن که دارای فرزند است به دلیل داشتن فرزند از سهم آن زن می کاهد.

به عنوان مثال مرد دو زن دارد از همسر اول فرزندی ندارد اما از همسر دوم دارای دو فرزند است با اینکه زن اول فرزندی ندارد اما چون زن دوم فرزند دارد به زن اول یک چهارم از یک هشتم ارث می رسد مانند زن دوم که دارای فرزند است.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل انحصار وراثت ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share