نکات مهم وصیتنامه

اشخاص می توانند همانطور که در طول حیات خود در خصوص اموالشان تصمیم گیری می نمایند برای پس از آن هم تصمیماتی اتخاذ نمایند.

سه دسته وصیت نامه وجود دارد که از نظر تشریفات توان اثباتی و ... با یکدیگر تفاوت دارند و اگر به غیر این سه نوع باشد به عنوان وصیت نامه قابلیت پذیرش ندارد.

لازم به ذکر است که این سه دسته وصیت نامه های تملیکی به شمار می روند.

وصیت نا مه ای که توسط شخص و به خط خود او نوشته شده  باشد وصیت نامه ی خود نوشته مطابق با قانون امور حسبی نامیده شده است در این وصیت نامه باید تاریخ روز و ماه سال ذکر گردد همچنین امضای موصی(وصیت کننده باید در صدر یا زیل وصیتنامه باشد).

در این وجود مهر یا اثر انگشت به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید مهر یا اثر انگشت به همراه امضا شخص باشد این نوع وصیت نامه جز اسناد عادی به حساب می آید و قوانین و مقررات در خصوص سند عادی شامل آن می گردد. 

نوع دیگر از وصینامه ، وصیت نامه رسمی است و برای ثبت آن می توان به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد افراد بی سواد یا افرادی که ناتوان  از تنظیم آن می توانند به دفتر خانه برای ثبت تنظیم مراجعه نمایند همچین ثبت در دفتر خانه مانع از بروز مشکلاتی چون گم شدن و غیر می شود و این نوع سند، سند رسمی و لازم الاجرا محسوب می گردد. ودر موارد اختلاف به دلیل ثبت رسمی و... حتی مراجعه به دادگاه هم الزام پیدا نمی کند.

نوع سوم وصیت نامه ی سری است اشخاصی که مایل اند وصیت نامه شان در معرض هیچگونه خطری از قبیل تعرض و .. قرار نگیرد و همچنین شخصی از وجود آن مطلع نشود.

موصی پس از تنظیم و امضا آن را مهر و موم کرده و به اداره ی ثبت محل اقامت یا سایر مراجع ذکر شده در ائین نامه تحویل دهد این نوع وصیت نامه نیز در حکم سند عادی از نظر قانونی می باشد.

 نکاتی در خصوص وصیت نامه لازم به ذکر است که عبارت اند از:

  1. موصی نمی تواند هیچ یک از وراث را از ارث محروم کند زیرا ارث جز حقوق افراد به شمار می آید و در حکم این است که برای مثال شخصی را از ازدواج کردن منع نمود!
  2. موصی تنها می تواند در خصوص یک سوم از اموال خود وصیت کند در غیر این صورت وصیت وی باطل است مگر این که با توافق سایر وراث باشد.

در خصوص وصیت عهدی اگر موصی پدر یا پدر بزرگ صغیر یا محجور باشد می تواند شخصی را تحت عنوان وصی برای اداره ی ثلث اموال تعیین نماید.

اگر شخصی قبل از اقدام به خودکشی وصیت نامه ای را تنظیم نماید اگر خودکشی او منجر به فوت وی گردد وصیت وی باطل است اما در صورتی که عمل خودکشی منجر به فوت او نگردد وصیت نامه صحیح است.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل انحصار وراثت ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share