حجب

وارثی که نسبت نزدیکتری با میت دارد حاجب و به نوعی مانع ارث بری طبقات دورتر می شود.

به عنوان مثال پدر مادر همسر و فرزند میت مانع ارث بردن عمه عمو خاله و فرزندان آنان می شوند.

حجب حرمانی

اگر وراث در رتبه یکسان باشند وارثی که از طرف پدر و مادر با میت نسبت دار حاجب و مانع وارثی است که نسبت او با میت تنها از طرف پدر است تعریف مذکور درخصوص حجب حرمانی است.

حجب نقصانی

حجب نقصانی حالت وارثی است که به خاطر وجود خویشاوندان دیگر،سهم الارث وی از حداکثر به حداقل کاهش می یابد.

برای مثال: فرزند یا فرزند فرزند و هرچقدر پایین تر که مانع ارث بردن پدر و مادر میت نسبت به مازاد یک ششم می شود.

اگر وارث میت تنها یک دختر باشد با پدر و مادر یا یکی از آن دو و یا اگر چنددختر و یکی از والدین میت باشد،دختر نصف ترکه و هریک از پدر و مادر یک ششم ماترک میت را به ارث می برد.

اگر میت دارای فرزند باشد باعث می شود همسر میت از سهم الارث کمتری برخوردار گردد.

برای مثال اگر مرد در نصف اموال زن به وی می رسیده است در صورت داشتن فرزند به یک چهارم و زن اگر یک چهارم از اموال میت به او می رسیده است به یک هشتم تقلیل می یابد همچنین اگر میت دارای برادر و خواهر باشد حاجب مادر است و باعث می شود سهم مادر که یک سوم از اموال فرزند است به یک ششم کاهش می یابد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل انحصار وراثت ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱

 

Share