ارث

بر اساس روال همیشگی به تعریف ارث میپردازیم .

 • ارث ، مال یا حقی است که بعد از فوت فرد به بازماندگان او میرسد.
 • انتقال مالکیت اموال میت بعد از فوت او به وراثش

برای روشن نمودن این تعاریف لازم است واژه هایی را تعریف کنیم:

مورث

فردی که فوت میکند واموالی به جا می گذارد مورث مینامند.

وارث

فرد یا افرادی که از ترکه متوفی سهم میبرند را وارث می گویند.

ترکه

اموالی که از متوفی به جا میماند را ترکه می گویند.

مواردی که موجب تعلق ارث میشود

عبارتند از :

 1. مورث فوت کند
 2. وارث در زمان مرگ مورث زنده باشد
 3. رابطه ی نسبی یا سببی وجود داشته باشد
 4. مالی از متوفی باقی باشد

منظور از رابطه ی نسبی

وابستگی خونی افراد با یکدیگر را رابط ی نسبی گویند. مثل رابطه پدر و فرزند

منظور از رابطه ی سببی

وابستگی افراد به موجب ازدواج که مصداق بارز آن ازدواج میباشد.

در ارث بری افراد به واسطه ی سببی به دسته بندی قانون مدنی باید دقت نمود چراکه در صورتی موجود بودن افراد طبقه ی اول دیگر افراد طبق ی دوم از ارث بری محروم خواهند شد و اگر از افراد طبقه ی اول فردی وجود نداشته باشد آنگاه ارث به طبقه دوم میرسد و دیگر موجبی برای ارث بری طبقه ی سوم نخواهد بود مگر آنکه از افراد طبقه ی دو م هم فردی وجود نداشته باشد.

 نحوه ی ارث بری طبقات نسبی

 1. طبقه اول :پدر و مادرو اولاد و اولاد اولاد
 2. طبقه دوم: اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنان
 3. طبقه سوم: عمه هاو عموهاو خاله هاو دایی ها وفرزندان آنان

اگر هیچیک از این طبقات موجد نباشد اموال متوفی به بیت المال  داده میشود.

نحوه ی ارث بری طبقات سببی

همانطور که گفتیم رابطه زوجیت موجب ایجاد رابطه ی سببی خواهد شد.

در صورتی که زوج فوت کند ؛

 • فرزندی موجود نباشد : یک چهارم از اموال را به ارث میبرد.
 • در صورت وجود فرزند : مستحق یک هشتم از اموال خواهد بود.

نکته:

 • اگر زوج در موعد عده فوت کند و طلاق رجعی باشد زوجه از او ارث خواهد برد.
 • زوجه از قیمت اموال غیر منقول سهم میبرد (نه از خود اموال)

در صورتی که زوجه فوت نماید ؛

 • فرزند موجود نباشد:زوج یک دوم از اموال را خواهد برد
 • فرزند موجود باشد :زوج یک چهارم از ماترک را به ارث میبرد.

مواردی که جلوگیری میکتد از ارث بری

 1. قتل عمد مورث  از جانب وارث .
 2. لعان
 3. فرزند نامشروع
 4. کافر شدن
 5. عقد موقت (شرط ارث بری در این عقد باطل خواهد بود)

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل انحصار وراثت 44000407-021

Share