کیفرخواست چیست؟

کیفر خواست تقاضای دادسرا از محکمه ی جزا برای تعیین مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص متهم است.

به نوعی دادستان در کیفر خواست مدعی است فردی یا افرادی به عنوان مباشر شریک یا معاون مرتکب فعل یا ترک فعل شده اند یا در آن معاونت داشته اند و از دادگاه درخواست مجازات را دارد.

پس از اتمام تحقیقات باز پرس آخرین دفاعیات متهم را می شنود و با اعلام اینکه تحقیقات به پایان رسیده است نظر خود را به دادستان اعلام نموده و پرونده را به دادستان ارسال می کند.

و مطابق نظر باز پرس متهم یا مرتکب جرمی نبوده است که در این صورت قرار منع تعقیب برای وی صادر می شود.

و یا اینکه متهم مطابق تحقیقات انجام شده مجرم محسوب می شود که در این صورت دادستان ظرف مدتی مشخص نظر خود را اعلام می کند.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل کیفری ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱

Share