آیا قبل از بلوغ می توان ازدواج کرد؟

طبق ماده ۱۰۴۱ نکاح قبل از بلوغ ممنوع است‌

اما در ادامه تبصره ای وارد شده که این اجازه با شرایطی داده می شود که آن شرایط عبارتند از:

  1. با اجازه ولی قانونی می باشد
  2. رعایت مصلحت مولی علیه می باشد.

به این نوع از نکاح ، نکاح به ولایت گفته می شود‌.

و در صورتی که دو شرط بالا در دو طرف وجود داشته باشد آن ممنوعیت برداشته می‌شود و قانون اجازه نکاح را به زوج و زوجه می دهد.

معذالک در مواردی مصلحتی اقتضا کند یا پیشنهاد و تصویب آن توسط محاکم ممکن است استثناء معافیت شرط سن اعطا گردد.( البته باز هم کمتر از یک سنی نمی شود اقدام کرد).

در تبصره این ماده قانونی امکان ازدواج به ولایت پدر و جد پدری است که باید به آن توجه کرد و مطلب دوم اینکه باید توجه داشت نفوذ نکاح صغیر مشروط به مصلحت کودک باشد.

در کتاب حقوق خانواده دکتر ناصر کاتوزیان آمده است:

فرض ضرر برای کودک در نکاح وجود دارد چون او را از حق انتخاب همسر محروم می سازد. پس ولی قهری باید ضرورت اقدام خود را پیش از نکاح در دادگاه اثبات کند.

و ولایت پدر و جد پدری هم به دلیل نقص در کمال رشد جنون و مستی معلق می شود.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل خانواده 44000407-021

Share