ازدواج مجدد تا اتمام تقسیط مهریه

در صورتی که زوج در خصوص پرداخت مهریه تقاضای  اعسار دهد بالطبع و مطابق قانون مهریه تقسیط می شود.

گاه پرداخت اقساط مهریه ممکن است چندین سال به طول انجامد در این خصوص که مرد  در این حین حق  ازدواج مجدد دارد یا خیر اختلاف است.

اگر از دید گاه فقهی به این موضوع بنگریم مشاهده می کنیم که مطابق شرع مرد می تواند هم زمان چهار زن عقدی داشته باشد و تمکین یا عدم تمکین زن هم در این میان نقشی ندارد. اما مطابق قانون جدید حمایت از خانواده ازدواج مجدد مرد باید در چهار چوب دلایلی مشخص باشد از قبیل اجازه از همسر اول عدم تمکین زن و...

زن در خصوص در یافت مهریه می تواند از حق حبس که برای او در نظر گرفته شده استفاده نماید یعنی تا زمان پرداخت مهریه اگر نزدیکی نکرده باشد حق عدم تمکین را دارد البته نکته ی لازم به ذکر این است که اگر قسطی از اقساط مهریه پرداخت شود زن ملزم به تمکین می شود و حق حبس وی زایل می گردد.

در واقع نظر اکثریت بر این است که ازدواج مجدد مرد با پرداخت مهریه منافات ندارد.

در زمان طلاق هنگامی که مرد ملزم به پرداخت مهریه گردد اگر مهریه تقسیط شود در حین پرداخت اقساط زوج و زوجه(پس از اتمام مدت عده)اجازه ی ازدواج دارند.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

 

 

Share