انحصار وراثت

img-srv-sabt: 
summery-srv: 

در صورتی که وراث بخواهند تقسیم ترکه کنند میبایست ابتدا اقدام به انحصار وراثت نمایند. برای این امر باید لیست تمامی اموال متوفی را به دارایی محل سکونت متوفی بدهند و در آن تقاضای انحصار وراثت نمایند که در این صورت مالیت بر ارث تعیین میشود و در مرحله بعدی با در دست داشتن رسید مالیاتی به دادگاه و شورای حل اختلاف مراجعه خواهند کرد.

Share