اجرای حکم افراز

زمانی که واحدهای ثبتی در صدد اجرای حکم افراز بر می آیند ابتدا باید مفاد حکم را با محدوده ی ثبتی و سند مالکیت ،حدود و فواصل قطعات تطبیق داده و سپس مبادرت به صدور سند مالکیت نماید .

دادگاهها موظف هستند قبل از هر اقدامی نقشه ی کارشناس را با وضع محل و محدوده ی سند مالکیت تطبیق دهند چرا که در برخی موارد مشاهده شده است که قبل از اینکه مفاد حکم با محدوده ی ثبتی تطبیق داده شود مبادرت به صدور سند مالکیت شده است به همین دلیل دادگاهها باید با تطبیق مفاد حکم با محدوده ی ثبتی از وقوع چنین امری جلوکیری به عمل آورند همچنین خاطرنشان می گردد که افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است با واحد ثبتی محل خواهد بود این موضوع در ماده ی 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 پیش بینی شده است.

ماده ی 1: افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه ی آن واقع است.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل ملکی 44000407-021

Share