تغییر کاربری

امروزه مشاهده می کنیم که چه بسیار زمین های بایر و که قابلیت کشت و زرع دارند تبدیل به اراضی برای ساختن مسکن و ... می گردند در صورتی که امروزه درختان و باغ  ها از عوامل بسیار مهم در کاهش میزان آلودگی می باشند پس بنابر این درست نیست، زمین هایی که قابلیت آبادانی از طریق کشت زرع دارند مورد استفاده برای ساخت و ساز قرار گیرند.

از این رو قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تصویب شد که به موجب آن تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ممکن نمی باشد به جز در موارد استثنایی ک در آن صورت هم باید به تایید کمسیونی که زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود برسد.

چنانچه افراد بر خلاف قانون مذکور اقدام به تغییر کاربری اراضی نمایند مجرم شناخته می شود و ملزم به پرداخت عوارض مدرج در قانون مربوط که عبارت است از هفتاد درصد قیمت روز اراضی که اقدام به تغییر کاربریشان نموده است) همچنین پرداخت جزای نقدی تا سه برابر قیمت اراضی  و باغهای مربوط در صورت تکرار این جرم شخص به حبس از دو تا شش ما محکوم می شوند. در صورتی که کارکنان نهاد های دولتی و سازمان هایی که در این خصوص فعالیت دارند اگر به صورت غیر قانونی اقدام به دادن مجوز برای تغییر کاربری نمایند به جزای نقدی تا سه برابر قیمت اراضی و یا باغ ها و در صورتی که برای بار دیگر به انجام این عمل مبادرت ورزند از خدمات دولتی انفصال دائم می یابند.

مشاوره حقوقی با وکیل ملکی 44000407-021

Share