خلع ید و تخلیه ید

افراد برای اقامه بعضی دعاوی عنوان مناسب و صحیح آن را انتخاب نمی کنند و بدلیل همین انتخاب اشتباه موضوع دادگاه قرار عدم استماع صادر میکند و باعث میشود هزینه دادرسی پرداخت شده نیز تاف شود و در آخر اینکه موجب اطاله ی روند دادرسی خواهد شد.

دعوای خلع ید

دعوايی است که مالک يک مال غير منقول(خانه،مغازه،زمين)بطرفيت متصرف غير قانوني مال خود اقامه می کند و از امروزه  شوراي حل اختلاف مي خواهد که به تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند.

  • برای آنکه بتوان درخواست خلع ید را تقدیم کرد شرایطی باید احراز شود که این شرایط عبارتند از:
  • اثبات مالکیت خواهان
  • غاصبانه بودن تصرف

بنابراین اولین اقدام مرجع رسیدگی جهت دعوای خلع ید اثبات و احراز مالکیت خواهان خواهد بود .چنانچه مالکیت خواهان احراز نگردد دعوی رد میشود.

منشاء دعواي خلع يد غصب است و هيچ قراردادي بين مالک و متصرف وجود ندارد .

دعوای تخلیه ید

دعوای تخلیه ید معمولا در مورد مستاجر مطرح میشود اما در مواردی که مالک اذن میدهد به فرد که از ملک او استفتده کند میتواند از اذن خود رحوع کند و اگر بعد از رجوع از اذن خود ،متصرف به به تصرف خود ادامه دهد مالک میتواند درخواست تخلیه ید از ملک خود را از شورای حل اختلاف کند.

اما نکته حائز اهمیت این مباشد که در دعوای تخلیه ید نیازی به اثبات و احراز ملکیت نمی باشد و صرف احراز مالکیت منافع برایب طرح دعوای تخلیه ید کفایت میکند.

تفاوت های دعوای خلق ید و تخلیه ی ید

  • بنابراین با توضیحات داده شده متوجه خواهیم شد که برای دعوای تخلیه ید نیاز به وجود قراردادسابق خواهیم داشت در حالی که برای دعوای خلع ید نیازی به وجود قرارداد سابق وجود ندارد.
  • در طرح دعوای خلع ید نیاز یه وجود اذن سابق نداریم در حالی که در تخلیه ید اذن سابق میبایست احراز شود.
  • دعوای خلع ید لزوما از جانب مالک  مال مطرح میشود در حالی که دعوای تخلیه ی ید همینکه از جانب مالک منفعت مطرح شود کافی است.
  • خلع ید فقط در مورد اموال غیر منقول مطرح میشود در حالی که تخلیه ید هم شامل اموال منقئل میباشد هم غیر منقول.

مال منقول

هر مالی که به راحتی قابل نقل و انتقال باشد بدون آنکه جا به جایی آن موجب خسارت به خود مال یا محل آن نباشد.

مثال: کیف ، کفش ، ماشین

مال غیر منقول

هر مالی که نقل و انتقال آن موجب خرابی خودش یا محلش شود و یا اینکه اساسا قابل جابه جایی نباشد.

مثال: زمین ، خانه

  • طرح دعوای تخلیه نسبت یه خلع ید هزینه ی کمتری دارد.
  • بین دعوای تصرف عدوانی و خلق ید و تخلیه ید فقط دعوای خلع ید میباشد که میبایست مالکیت در آن اثبات و احراز شود.

با بیان این تفاوت ها متوجه خواهیم شد که تا چه حد انتخاب موضوع دعوی قابل اهمیت خواهد بود پس چه خوب است که با راهنمایی و مشاوره از افراد متخصص حقوقی  از مشکلاتی که به سبب انتخاب موضوع اشتباه ممکن است پیش  آید اقدام بخ پیشگیری کنیم.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل ملکی 44000407-021

Share