موارد موجب اسقاط حق سرقفلی

انتقال سرقفلی به غير

در صورتي که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال سرقفلی نمايد، مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی يا خريدار محل را تخليه نمايد .این انتقال می تواند به صورت اجاره دادن نیز باشد.

تغيير شغل در سرقفلی

اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قيد شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضايت مالک اقدام به تغيير شغل نمايد کل حق وحقوق قانونی وی از بين مي رود و مالک ملک می تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخليه نمايد.

تعدی و تفريط در سرقفلی

در صورتي که صاحب سرقفلی ( دارنده حق کسب و پيشه) نسبت به محل سرقفلي تعدي يا تفريط نمايد حق سرقفلی وی از بين خواهد رفت و مالک ملک مي تواند بدون پرداخت مبلغی ، ملک خود را تخليه نمايد. صاحب حق سرقفلي نمي تواند در ديوارها و زمين محل سرقفلي خود برخي تغييرات را انجام دهد که به اساس و اصل بنا لطمه بزند يا چيزي را به محل سرقفلي اضافه کند. این موارد از مصاديق تعدی و تفريط محسوب خواهد شد و سبب تخليه محل بدون پرداخت حق سر قفلی خواهد بود. اما مالک سرقفلي مي تواند تغييراتی را براي استفاده بهتر از عين مستاجره انجام دهد

عدم پرداخت اجاره بهای سرقفلی

در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف مالک سرقفلی ، مالک ملک مي تواند با ارسال اظهارنامه یا ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره (در خصوص اجاره نامه های رسمی) نسبت به درخواست اجاره بهاء اقدام نمايد.

هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه ، مالک سرقفلي براي بار سوم اجاره بهاء را به موقع پرداخت ننمايد مالک ملک مي تواند نسبت به درخواست اجاره بهاء و تخليه ملک اقدام نماید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص سرقفلی ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱

Share