انتقال سرقفلی

در قراردادهای مشمول قانون روابط مالک و مستاجر سال 56، مالک سرقفلی بدون إذن مالک ملک ، اجازه انتقال سرقفلی را به اشخاص ثالث ندارد.

بنابراین در صورتی که مالک سرقفلی قصد واگذاری سرقفلی را به دیگری داشته باشد، یا می بایست مبلغی به عنوان حق مالکانه به مالک پرداخت نماید و یا از طریق حکم دادگاه امکان انتقال آن به دیگری را پیدا نماید که در صورت اخیر، مالک می تواند با پرداخت مبلغ سرقفلی طبق نظر کارشناس، سرقفلی ملک را نیز به مالکیت خود در آورد.

اما در قراردادهای مشمول قانون روابط مالک و مستأجر سال 76، اصل بر این است که مالک سرقفلی حق انتقال به دیگری را دارد. مگر آن که ضمن قرارداد خلاف آن شرط شده باشد. 

انتقال سرقفلی بر اساس نوع سند

  1. انتقال در سند عادی: در قراردادهای مشمول قانون سال 56 در صورتی که سند سر قفلی عادی باشد و حق انتقال در آن قید شده باشد صاحب سرقفلی می تواند سرقفلی ملک را منتقل نماید مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد . به عبارت دیگر حتی با وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی نمی تواند با سند عادی سر قفلی را منتقل نماید و این انتقال از حیث تعلق سرقفلی به مستأجر دوم معتبر نیست . لیکن در موردی که مستأجر محل کسب دارای حق انتقال به غیر نباشد ولی انتقال سرقفلی از مستأجر اول به مستأجر دوم با رضایت مالک صورت گیرد ، مستأجر جدید صاحب سرقفلی شناخته می شود .
  2. انتقال در سند رسمی: در قراردادهای مشمول قانون سال 56 در صورتی که سند سرقفلی  رسمی باشد، باید دید مالک سرقفلی حق انتقال به غیر دارد یا خیر؟ اگر مالک سر قفلی حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند با سند رسمی حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل نماید. لازم به یادآوری است حتی با وجود حق انتقال به غیر ، مالک سر قفلی نمی تواند با سند عادی ، سر قفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی نسبت به انتقال سرقفلی ملک اقدام نماید. لیکن همانگونه که در بالا اشاره گردید در موردی که مستأجر محل کسب دارای حق انتقال به غیر نباشد ولی انتقال سرقفلی از مستأجر اول به مستأجر دوم با رضایت مالک صورت گیرد ، مستأجر جدید صاحب سرقفلی شناخته می شود .
    - اگر شخصی بدون داشتن حق انتقال به غیر ، سرقفلی را منتقل نماید، مرتکب تخلف شده است و در این حالت با طرح دعوا از طرف مالک، سقوط نصف حق کسب و پیشه (
    سرقفلی) حتمی است و نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستاجر متخلف پرداخت خواهد شد. دادن وکالت و نمایندگی و غیره به شخص دیگر برای استفاده از سرقفلی نیز به معنای انتقال است.

چگونگی انتقال سرقفلی

  1. اختیاری: حالتی است که سرقفلی یک ملک، با به دیگری منتقل می شود. که ممکن است با سند عادی باشد یا سند رسمی.
  2. قهری: حالتی است که شخصی فوت می کند و این حق به ورثه شخص منتقل می گردد.
  3. قضائی: حالتی است که از طرف مقام قضائی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می شود.

تکلیف مالک سرقفلی در صورت عدم وجود حق انتقال و عدم رضایت مالک به انتقال و یا عدم دسترسی به مالک چیست؟

در این صورت مالک سرقفلی باید به دادگاه رجوع کند.

در فرضی که دسترسی به مالک نباشد، مالک سرقفلی می تواند با مجهول المکان اعلام کردن مالک از طریق دادگاه نسبت به اخذ مجوز انتقال سرقفلی به طرفیت مالک ملک اقدام نماید .

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل متخصص سرقفلی ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱

Share