وکیل ثبت احوال

نیاز به خدمات ثبت احوال روز به روز در بین مردم گسترده تر می شود.

خدمات ثبت احوال ممکن است در دادگاه یا سازمان ثبت احوال کشور مطرح شوند.

پرونده های بسیاری در این حیطه مطرح می شوند،پرونده هایی همچون تغییر نام و تغییر نام خانوادگی.

از آنجا که انتخاب نام هر شخصی توسط والدین او و بدون در نظر گرفتن سلیقه آن شخص تعیین می شود، راه برای تغییر نام در آینده باز است.

غیر از این قانون برای کسانی که اسامی نامتناسب، ناپسند، مغایر ارزش ها دارند، اختیار تغییر داده است. همچنین پرونده های تغییر سن، حذف نام همسر از شناسنامه و بسیاری از امور مهم دیگر نیز در این حوزه مطرح می شوند.

کمک گرفتن از یک وکیل باتجربه و پیگیر در امور ثبت احوال ضمن تسریع انجام روند پیگیره پرونده، به نتیجه رسیدن پرونده به بهترین نحو را ممکن می سازد.

کارشناس ارشد سرکار خانم فاطمه آگهی
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل ثبت احوال 44000407-021

Share