تغییر نام خانوادگی

تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

 • مواد 40 تا 42 قانون ثبت در رابطه با نحوه و شرایط تغییر نام خانوادگی  میباشد .
 • هر فردی که به سن 18 سالگی برسد با احراز برخی شرایط که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت میتواند نام خانوادگی اش را تغییر دهد.
 • افراد زیر 18 سال با تغییر نام خانوادگی پدرشان  ، نام خانوادگی آنان نیز تغییر میابد.

 چه مواردی قابل تغییر خواهد بود؟

 1. نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد، مانند: بیچاره ، گدا و امثال آن .
 2. نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیرلنگرودی، و نظایر آن.
 3. نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند: علی اف، یوهانسون، چارلتون، جلیلسون و غیره
 4. نام خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد، مانند : بی دین، شیطان پرست و نظایر آن.
 5. نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد، مانند: سرهنگ، خان، مهندس و نظایر آن .
 6. نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.
 7. هرگاه محکومیت جزائی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد.
 8. هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدر ، فرزند ، برادر، خواهر و عمو باشد.
 9. تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل طبق مقررات ایران رسما با وی ازدواج نموده است با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است.
 10. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد، مانند افتخاری تهرانی، تبریزی رادمنش و نظیر آن
 11. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام ایل یا طایفه باشد مانند: حسینی بختیاری ، زاروندی احمدی و امثال آن
 12. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف یا مشاغل باشد مانند: بنکدارقاسمی، مجیدی سقطچی و غیره
 13. هرگاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی، حرف، عدد یا کلمه زاید باشد، مانند م قاسمی، شکوهی هفت ، مرحومه حسینی و غیره.
 14. سامی محل بطور مطلق و مضاف . : مانند کرجی ، افخمی تبریزی .
  تبصره1 : حذف نام محل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات مربوط به دارنده حق تقدم نام خانوادگی انجام خواهد شد . مانند حسینی شیرازی به حسینی یا اکبری علی آبادی به اکبری .
  تبصره 2 : حذف نام ایلات و عشایر و حِرف و مشاغل از نام خانوادگی اشخاص بدون رعایت مقررات دارنده حق تقدم نیز انجام خواهد شد مانند : کوراوند به رسولی و محمدی نقاش به محمدی
 15. واژه هائی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات علمی مانند دکتر ، دانشگاه و یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری بصورت مطلق باشد مانند : سرهنگ ، شهردار .

چه افرادی صالح به درخواست تغییر نام خانوادگی میباشند؟

 1. اشخاص 18 سال به بالا .
 2. اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .
 3. پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال در صورتیکه نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد.
 4. قیم یا وصی برای اطفال تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .

چه مدارکی برای تغییر نام خانوادگی لازم است؟

 1. تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی
 2. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از کلیه صفحات .
 3. ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از پدر یا جد پدری برای فرزندان کبیر که بخواهند از نام خانوادگی هر یک از آنها استفاده نمایند .
 4. ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده حق تقدم نام خانوادگی مورد درخواست .
  تبصره : " تنظیم اجازه نامه های مذکور در ادارات ثبت احوال نیز میسّر است . "

بانوانی که می خواهند از نام خانوادگی همسر خود استفاده نمایند مدارک ذیل را می‌بایست ارائه نمایند :

 1. تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی .
 2. اصل و تصویر شناسنامه متقاضی .
 3. اجازه نامه شوهر .
 4. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه شوهر و قباله نکاحیه .

چگونه شروع به ارائه درخواست تغییر نام کنیم؟

 1. برای تغییر نام خانوادگی کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند . تنظیم و تسلیم درخواست تغییر نام خانوادگی در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از پذیرش درخواست و ارسال آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه ) اقدام لازم معمول و نتیجه جهت اطلاع متقاضی به اداره ارسال کننده اعلام خواهد شد .
 2. نظر به اینکه درخواست تغییر نام خانوادگی می بایست به تصویب سازمان ثبت احوال برسد لذا تغییر نام خانوادگی موکول به تصویب سازمان خواهد بود .
 3. پس از موافقت با تغییر نام خانوادگی بشرح ذیل اقدام خواهد شد .
 4. ابلاغ موافقت با تغییر نام خانوادگی به متقاضی توسط اداره ثبت احوال محل مراجعه .
 5. درخواست کتبی اجرای تغییر نام خانوادگی در اسناد سجلی توسط متقاضی و اقدام به تعویض شناسنامه .
 6. پرداخت هزینه  متعلقه طبق تعرفه جاری.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل ثبت احوال ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share