اجرای حکم غیابی

زمانی که حکمی غیابی صادر می شود و مهلت قانونی آن به اتمام برسد ودادنامه قطعی شود ، این حکم مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت اجرا دارد ولی باید توجه داشت که مطابق همین قانون پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ و یا انقضای مدت واخواهی شخص می تواند درخواست تجدید نظر کند و از آن جا که مطابق قوانین اجرای احکام مدنی هیچ حکمی را نمی توان قبل از قطعیت به اجرا در آورد بنابراین می توان گفت که زمانی می توان احکام غیابی را به مرحله اجرا در آورد که مهلت تجدید نظر خواهی به اتمام رسیده باشد.

واحد نحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share