بازداشت موقت

بازداشت موقت در واقع نوعی قرار کیفری و شدیدترین نوع قرار کیفری می باشد.

باز داشت موقت به این منظور است که در هر زمان بتوان به متهم دسترسی داشت و تضمینی برای دسترسی داشتن به متهم است.

بازداشت موقت قراری است که به واسطه ی آن متهم به دلیل ارتکاب به جرم احتمالی از یک تا چند ماه حبس می گردد و با هیچ سند و ضمانتی هم نمی توان وی را آزاد کرد.

این قرار معمولا در زمانی صادر می شود که تمامی شواهد و قرائن موجود نشانه گر این است که شخص متهم است. این قرار توسط دادیاران، بازپرس و دادستان صادر می شود.

قرار بازداشت موقت دارای انواعی است از جمله بازداشت موقت اجباری و بازداشت موقت اختیاری.

تفاوت دو بازداشت مذکور در نوع جرائمی است که اشخاص مرتکب می شوند. 

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کیفری 44000407-021
واحد تحریریه گروه وکلای دادیار

 

 

Share