سرقت حدی و تعزیری

بر اساس تعریف قانون مجازات اسلامی سرقت به معنای ربودن مال دیگری به طور پنهانی.

سرقت تحت دو عنوان قابل مجازات خواهد بود:

 • سرقت حدی
 • سرقت تعزیری

برای آنکه بتوان مجازات سرقت حدی را اعمال کرد شرایط ذیل باید احراز گردد:

برای سارق :

 • عقل
 • بلوغ
 • اختیار
 • عدم اضطرار
 • شبهه نداشتن
 • شریک مال نبودن
 • دزدیدن به صورت پنهانی
 • نبودن پدر یا جدپدری مالباخته

شرایط مال مورد سرقت برای جاری کردن حد

 • مال در جای مناسب و امن باشد
 • رسیدن به حدنصاب قیمت

راههای ثبوت حد سرقت

 • گواهی دو مرد عادل
 • دو بار اقرار خود سارق

نکته ایی که در مورد سرقت وجود دارد این است که این جرم صرفا در مورد اموال منقول محقق میشود زیرا مال باید ربوده شود و اموال غیر منقول ذاتا قابل ربودن و سرقت نیستند.

در چه مواردی حد سرقت ساقط میشود؟

 • توبه قبل از ثبوت سرقت
 • مالک شدن سارق
 • باز گرداندن مال مسروقه قبل از شکایت در محل سابق
 • بخشش مال باخته

سرقت تعزیری

 • سرقت مقرون به آزار
 • سرقت مسلحانه
 • سرقت گروهی در شب
 • کیف زنی یا جیب بری

بنابراین با این مصادیق میتوانیم بگوییم هر سرقتی مشمول حد نبود سرقت تعزیری را شامل میشود.

تفاوت در مجازات سرقت حدی و سرقت تعزیری

به طور کلی جرایمی که مجازات حدی برایشان در نظر گرفته شده به این معناست که :

قاضی دقیقا باید همان مقدار مجازاتی که در قانون آمده حکم دهد و اجازه ی کم و زیاد کردن آن را ندارد.

اما مجازات های تعزیری معمولا در قانون برایشان حداقل و حداکثری قید شده که قاضی مختار است مابین آم مقدار ها حکم کند.

بنابراین حد، مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع مشخص شده و امکان تغییر آن توسط قاضی وجود ندارد.

اما تعزیر مجازاتی است که مقدار و نوع آن در دست قاضی است و تنها شرطی که راجع به آن باید رعایت شود این است که ومقدار آن از مچازات حدی کمتر باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل کیفری ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share