قانون شورای حل اختلاف تمدید شد

img-news: 
summery-news: 

قانون شورای حل اختلاف که در تاریخ ۱۶ /۹/ ۹۴ به تصویب رسیده بود، تمدید شد.

قانون شورای حل اختلاف، مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره، طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و اجرای آزمایشی آن به مدت 3 سال در نظر گرفته شد.

با انقضای این مدت سه ساله، برای تمدید اجرای این قانون تصمیم گیری شد. براساس ماده واحده طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف،‌ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوبه 16 آذر ماه 94 از تاریخ انقضای آن یعنی 22  اسفند ماه 97،  به مدت یک سال تمدید شد.

و در نهایت، ماده واحده طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، در تاریخ 11 اسفند 1397 توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

body-news: 

قانون شورای حل اختلاف که در تاریخ ۱۶ /۹/ ۹۴ به تصویب رسیده بود، تمدید شد.

قانون شورای حل اختلاف، مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره، طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و اجرای آزمایشی آن به مدت 3 سال در نظر گرفته شد.

با انقضای این مدت سه ساله، برای تمدید اجرای این قانون تصمیم گیری شد. براساس ماده واحده طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف،‌ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوبه 16 آذر ماه 94 از تاریخ انقضای آن یعنی 22  اسفند ماه 97،  به مدت یک سال تمدید شد.

و در نهایت، ماده واحده طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، در تاریخ 11 اسفند 1397 توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

Share