حقوق و وظایف وصی

شخصی که به عنوان ولی قهری برای سرپرستی و اداره ی امور محجور(مجنون، ضغیر) منصوب شده است پس از فوت خود می تواند شخصی را به عنوان وصی برای خود جایگزین نماید تا سرپرستی و اداره ی اموال مولی علیه را پس از وی عهده دار شود.

وظایف وصی را ولی تعیین می کند و بر وصی لازم است که در چهارچوب حدود و اختیاراتی که از جانب ولی برای او در نظر گرفته شده است عمل نماید.

مطابق ماده ی 1191 قانون مدنی اگر وصی به وظایف خود عمل نکند  و یا امانت دار اموال مولی علیه نباشد،دادگاه مسئولیت های وصی را به قیمی که منصوب می کند واگذار می نماید.

((اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاه داری یا تربیت مولی علیه و یا اداره ی امور او  اقدام نکند و یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می شود.))(ماده1191 ق.م)

در مواردی از قبیل غیبت و یا حبس وصی یا به هر علتی که  قادر به اداره ی امور محجور نباشد دادگاه به پیشنهاد دادستان محل اقامت محجور برای اداره ی امور وی به صورت موقت امین تعیین می کند البته پس از این که وصی توانایی سرپرستی و اداره ی محجور را پیدا کند می تواند از دادگاه تقاضای عزل امین را نماید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی 44000407-021

Share