برای تغییر نام در شناسنامه چه باید کرد

تغییر اسم در شناسنامه

در بدو تولد نام انسان ها توسط افراد دیگری از قبیل والدین یا خویش تعیین خواهد شد و خود فرد در این زمینه نقش ندارد بنابراین لازم است بر نوزاد تازه متولد شده نامی مناسب و مناسب قرار گیرد زیرا این نام می تواند بعدا در روح و روان او موثر واقع شود.

تغییر نام

نام

نام انسان، کلمه ای است برای هویت شدن به یک انسان که در فرهنگ ها و جنس ها متفاوت است، متفاوت است. در واقع، نام کلمه که دوستان، خانواده و اطرافان برای فراخواندن آن انسان از آن استفاده می کنند.