تنظیم قرارداد پیمانکاری

تنظیم قراردادها

تنظیم قراردادها

عقود تعهدات بحثی بسیار گسترده و پر مخاطب است چنانچه می بینیم افراد در تمامی روابط تجاری و خرید و فروش ،ملک و ساختمان سازی و کلیه مسائل پیمانکاری همچنین برای مبادلات و به طور کلی روابط بین دو فرد یا بیشتر که ایجاد تعهد کنند مطرح می شود .

وکیل قراردادها

در جهان امروز که روابط حقوقی و تجاری افراد بسیار پیچیده است، بهتر است برای جلوگیری از اختلافات آینده، این روابط در قالب قراردادی محکم و دقیق تنظیم شود. وکیل دادگستری می تواند توافقات دو شخص را در قالب یک قرارداد تنظیم نماید.