دعاوی انحصار وراثت

چگونگی اخذ گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت و یا آنچه که در قانون امور حسبی با عنوان تصدیق انحصار وراثت بیان شده است ،به معنای درخواست نامه کتبی ای است که وراث متوفی و یا سایر اشخاص ذی نفع با مراجعه به مرجع صالح و ارائه مدارک لازم آن را تحصیل می نمایند.

وکیل انحصار وراثت

در صورتی که وراث بخواهند تقسیم ترکه کنند میبایست ابتدا اقدام به انحصار وراثت نمایند. برای این امر باید لیست تمامی اموال متوفی را به دارایی محل سکونت متوفی بدههند و در آن تقاضای انحصار وراثت نمایند که در این صورت مالیت بر ارث تعیین میشود و در مرحله بعدی با در دست داشتن رسید مالیاتی  به دادگاه و  شورای حل اختلاف مراجعه خواهند کرد.