دعاوی کیفری

جاسوسی

جاسوسی در همه ی جوامع کاری قبیح و نوعی خیانت محسوب می شود.در همه ی کشورها جاسوسی ره به عنوان جرم شناخته اند .در قانون مجازا ت اسلامی ایران جاسوسی به عنوان هر گونه اقدام علیه امنیت ملی محسوب می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید.

حمل و نگهداری مواد مخدر

حمل و نگهداری مواد افیونی جرم است. چرا که با نظر به این که این مواد تا چه حد برای افراد و جامعه خطرات و ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی به دنبال دارند به جاست که هرگونه حمل و نگهداری آن جرم محسوب شود و برای مرتکب مجازاتی تعیین شود.

اختلاس

مطابق قانون هریک از کارمندان و کارکنان ادارات سازمانها شوراها شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهاد های انقلابی دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به