طلاق

طلاق

طلاق در معنای لغوی

  • در لغتنامه دهخدا: به معنای رها شدن زن از قید نکاح یا از عقد نکاح است.
  • در لغتنامه معین: جداشدن زن و شوهر از یکدیگر است.

طلاق در معنای قانونی